ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
2021 Annual General Meeting of Shareholders
Tham dự đại hội trực tuyếnTài liệu ĐHĐCĐDocuments of GMS
Video hướng dẫn